Obchodní podmínky

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.     Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“)  obchodní společnosti Notia, spol. s r.o., se sídlem Blanická 553/16, 120 00 Praha 2, identifikační číslo: 45317119, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7686 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.powerspin.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.     Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3.     Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.     Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.     Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Hlavní zásady

Naprostou většinu nabízeného zboží máme fyzicky skladem a expedujeme obratem.
Pokud objednané zboží skladem není, informujeme zákazníka o termínu dodání.
Spolu se zbožím obdržíte daňový doklad (u částky menší než 10tis. možno použít k zaúčtování do účetnictví – v případě, že potřebujete v hlavičce IČO, DIČ, vyplňte prosím do formuláře), zároveň slouží jako doklad o nákupu a záruce na zboží.

Ceny

Veškeré ceny zboží, služeb i dopravy jsou uvedeny včetně DPH.
Uvedené ceny jsou platné v okamžiku objednání.

Dodací podmínky

Zboží označené dostupností „skladem“ expedujeme (předáváme přepravci) nejpozději následující prac. den od objednání.

Dopravu zboží zajišťujeme prostřednictvím:

České pošty – „Balík do ruky“ – doručení následující prac. den po odeslání
Pokud nebudete zastiženi na dod. adrese, bude balíček uložen po 7dní na poště.

České pošty – „Balík na poštu“ – balíček bude uložen po 7dní na poště. Balíček se nedoručuje na uvedenou adresu.

Služba Geis Parcel – doručení následující prac. den po odeslání
Při doručení Vás řidič bude kontaktovat min. 1hod. předem a oznámí přibližný čas doručení.
Doručování probíhá od 8 do 18 hod. V případě nezastižení, Vám řidič zanechá oznámení a balík se pokusí doručit zdarma následující pracovní den.
Důrazně doporučujeme věnovat pozornost stavu zásilky při jejím přebírání.
V případě viditelného poškození obalu, sepište s přepravcem na místě protokol.
Při Zakázkách, které přesahují možnosti ČP a PPL vyřešíme dopravu individuálně.

Způsoby úhrady a cena dopravy

Dobírkou                              Převodem

Geis Parcel                                                                                         70,- Kč                                  70,-Kč

Česká pošta – Balík do ruky                                                            105,-Kč                                 105,-Kč

Česká pošta – Balík na poštu                                                         96,- Kč                                  96,- Kč

Při nákupu na dobírku platíte při převzetí zásilky.

Platba převodem

Při platbě převodem Vám nejprve emailem zašleme platební údaje a po uhrazení (připsání peněz na náš účet) Vám odešleme zboží.

Osobní odběr

Zboží si můžete také převzít osobně přímo u nás, Blanická 553/16, Praha 2

Stornování objednávky

Pokud chcete již vystavenou objednávku stornovat, můžete to provést emailem – jako odpověď na rekapitulaci objednávky nebo telefonicky.
Pokud již byla objednávka vyexpedována, nemusíte ji od dopravce převzít.

Právo na vrácení zboží – odstoupení od kupní smlouvy
4.1.     Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

4.2.     Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

4.3.     V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4.4.     V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

4.5.     Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

4.6.     Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

4.7.     Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

4.8. Přijaté peněžní prostředky vrací prodávající kupujícímu stejným způsobem, jakým je prodávající získal. Po dohodě s kupujícím lze prostředky vracet i jinak, ovšem za předpokladu, že kupujícímu nevzniknou žádné dodatečné náklady.

4.9. Kupující má v případě odstoupení od kupní smlouvy nárok na vrácení finančních prostředků za dopravné v nejnižší nabízené výši i v případě, že zvolil dražší způsob dopravy.

Práva z vadného plnění

5.1.     Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

5.2.     Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

5.2.1.  má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

5.2.2.  se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

5.2.3.  zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

5.2.4.  je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

5.2.5.  zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

5.3.     Ustanovení uvedená v čl. 5.2obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

5.4.     Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

5.5.     Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

Registrace u Úřadu pro ochranu osobních údajů – reg.č. 00048021

6.1.      Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

6.2.      Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

6.3.      Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

6.4.      Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

6.5.      Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
Při udělení souhlasu s poskytnutím osobních údajů třetí osobě, předáváme po dokončení objednávky emailovou adresu kupujícího společnosti Allegro Group CZ, s.r.o. provozující portál Heureka.cz pro zaslání dotazníku o průběhu obchodu.

6.6.      Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

6.7.      Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Své osobní údaje můžete měnit po přihlášení ve svém zákaznickém účtu.

6.8.      V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

– požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

– požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

6.9.      Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.